strona główna startuj z nami dodaj do ulubionych maksymalizuj okno drukuj stronę

Regulamin korzystania z serwisu digifotolab.net
REGULAMIN SERWISU DIGIFOTOLAB.NET Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników z usług digifotolab.net świadczonych przez firmę Świat Komputerów dotyczące:

1. zasad funkcjonowania systemu
2. zasad funkcjonowania użytkownika
3. zawierania umów o świadczenie usług digifotolab.net
4. prawa odstąpienia od umowy
5. wyłączenia
6. praw autorskich
7. postępowania reklamacyjnego
8. wymogów technicznych
9. zmian regulaminu i cennika


§1 Zasady funkcjonowania

1. System digifotolab.net jest obsługiwany przez firmę Świat Komputerów Maciej Heryan z siedzibą w Krakowie przy ulicy Czarnogórskiej 7/37, NIP 679-107-44-80, zwanym dalej wykonawcą która wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usługi objętej regulaminem.
2. Świat Komputerów jest właścicielem serwisu internetowego www.digifotolab.net
3. System digifotolab.net polega na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego www.digifotolab.net materiałów fotograficznych i plików graficznych celem obróbki cyfrowej i fotograficznej - na warunkach określonych przez klienta - i ich odesłania (wydania) użytkownikowi.
4. Usługi digifotolab.net mają odpłatny charakter, a dokonanie przez klienta płatności następuje w chwili złożenia zlecenia, bądź w chwili odbioru materiałów od serwisu.
5. Opłata za wykonanie usługi jest sumą kosztu wykonania usługi oraz kosztu przesyłki.
6. Szczegółowy cennik umieszczony jest na stronie www.digifotolab.net


§2 Użytkownik

1. Użytkownikiem sytemu digifotolab.net może być osoba fizyczna lub prawna, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która została zarejestrowana jako użytkownik systemu.
2. Każda osoba zamierzająca uzyskać status Użytkownika jest zobowiązana do podania danych osobowych celem załogowania się do systemu .


§3 Treść usługi, zawarcie umowy

1. Serwis digifotolab.net umożliwia wykonywanie usług określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.
2. Wszystkie oświadczenie użytkownika są składane poprzez kliknięcia odpowiednich ikon na stronie www.digifotolab.net .
3. Cennik usług, koszt przesyłek, terminy wykonania usługi oraz miejsce odbioru znajdują się na stronie internetowej serwisu.
4. Użytkownik na stronie www.digifotolab.net wypełnia formularz zlecenia określający wszystkie wymagania potrzebne do zrealizowania zlecenia, a także sposób odbioru materiałów - poczta/ kurier / odbiór własny .
5. Użytkownik wysyłając formularz zamówienia jest zobowiązany do uiszczenia należności za zamówione usługi oraz koszt przesyłki według cennika. Nie dokonanie opłaty uniemożliwia skorzystanie z usługi.
6. Po wysłaniu przez użytkownika formularza cena usługi nie ulega zmianie, chyba że użytkownik dostarczy inną ilość klatek lub strony wspólnie uzgodnią inne parametry skanowanie
7. Zawarcie między Użytkownikiem a wykonawcą umowy o treści określonej w zamówieniu następuje poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia. Wykonawca może zastrzec dodatkowo, że wykonanie usługi o wartości większej niż 300 złotych poprzedzone musi zostać dokonaniem zapłaty zaliczki.
8. Przystąpienie do wykonywania usługi przez Serwis digifotolab.net następuje w możliwie najkrótszym terminie, przy uwzględnieniu wielkości i charakteru zamówienia i nie dalej niż do 14 dnia roboczego licząc od daty otrzymania przez wykonawce materiałów.
9. Serwis digifotolab.net zapewnia przewidzianą prawem ochronę danych osobowych przekazanych przez użytkownika i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z wykonaniem usługi a także z prawa wykorzystania ich przez wykonawcę w celach promocyjno-marketingowych. Przekazując dane osobowe użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w powyższym zakresie.


§4 Odstąpienia od umowy

1. Użytkownik ma prawo w terminie 7 dni od dnia złożenia formularza zamówienia odstąpić od umowy.
2. Odstąpienia od umowy nie jest możliwe jeżeli wykonawca przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt. 1 przystąpi do wykonywania usługi.
3. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez Serwis digifotolab.net użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli przy składaniu zamówienia wybierze opcje ekspresowego wykonywania usługi, która zobowiązuje serwis do niezwłocznego rozpoczęcia jej wykonywania przez Serwis digifotolab.net


§5 Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być materiały zawierające treści powszechnie zakazane przez prawo w szczególności treści pornograficzne a także zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe i szkodliwe społecznie.


§6 Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie dotyczące technologii i unikalnych rozwiązań informatycznych zastosowanych w serwisie należą do wykonawcy.
2. digifotolab.net jest znakiem towarowym, właścicielem znaku jest firma Świat Komputerów.
3. Prawa autorskie do plików umieszczonych w serwisie digifotolab.net należą do ich właścicieli, i nie mogą być umieszczane bez ich zgody.
4. Użytkownicy umieszczając swoje pliki w galeriach publicznych wyrażają zgodę na wykorzystanie plików tylko do celów prywatnych - także w przypadku zgody na wywołanie odbitek z tych plików.
5. Zastosowanie jakiegokolwiek z plików, jego części bądź reprintu do celów komercyjnych stanowić będą naruszenie cudzej własności intelektualnej.
6. Pliki umieszczone przez serwis digifotolab.net, lub użytkowników, w galeriach i udostępnione publicznie nie mogą być stosowane jako materiał reklamowy promujący działalność gospodarczą. Zabronione jest także publikowanie w opisach galerii i plików tekstów i haseł mających charakter reklamowy bez uzyskania zgody firmy Świat Komputerów.


§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację wykonanej przez digifotolab.net usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów. Za datę otrzymania materiałów od serwisu digifotolab.net traktuje się datę stempla na przesyłce wychodzącej z serwisu digifotolab.net, lub w przypadku odbioru dokonanego przez użytkownika osobiści - datę odbioru osobistego.
2. Reklamacje będą zgłaszane z pośrednictwem e-mail, lub listownie bezpośrednio na adres firmy wysyłkowy firmy Adresy, telefony i adresy email umieszczone są na stronach serwisu digifotolab.net w zakładce KONTAKT.
3. W imieniu Serwisu digifotolab.net obsługę reklamacji prowadzi firma Świat Komputerów.


§8 Wymogi techniczne

Skorzystania z usługi Serwisu digifotolab.net wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
. przeglądarka internetowa MS Internet Explorer od wersji 5.0
. lub Mozilla Firefox od wersji 2.0
. zalecana rozdzielczość: 1024x768


§9 Zmiany regulaminu i cennika

1. Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez firmę Świat Komputerów z siedzibą w Krakowie. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Świat Komputerów poinformuje na stronie internetowej www.digifotolab.net
2. Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej aniżeli w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej www.digifotolab.net .
2001-2014  digifotolab.net